Efektívne riešenie pre subjekty ústrednej správy a územnej samosprávy

Asseco SPIN Public je plne integrovaný modulárny ekonomický systém vyvinutý pre potreby slovenského trhu so zapracovanou komplexnou slovenskou legislatívou, ktorý sa dokáže maximálne prispôsobiť Vašim potrebám.

Asseco SPIN Public dostane riadenie Vášho Úradu alebo organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, resp. samostatnej organizácie na novú úroveň s využitím cloudového riešenia s následným spracovaním údajov v Oracle Business Intelligence. Systém je určený na podporu procesov finančného riadenia, rozhodovania a hodnotenia efektívnosti vynakladania rozpočtových prostriedkov subjektov verejnej správy.

Jeden systém, množstvo výhod

Neustály prehľad
Neustály
prehľad

Spracovávanie údajov v reálnom čase, ľahká dostupnosť údajov pre všetky subjekty v rámci kapitoly, jednoduchosť spracovania zdrojových dokladov.

Prispôsobivosť systému
Prispôsobivosť systému

Princípy Asseco SPIN Public sú v súlade s medzinárodnými účtovným štandardami pre verejný sektor (IPSAS).

100 % zrozumiteľnosť
100 %
zrozumiteľnosť

Pojmové označenie funkčností aplikácií je plne v súlade s legislatívnymi normami.

Vždy poruke
Vždy
poruke

Flexibilne zabezpečíme plynulý prechod na nový systém a súčasťou systému je aj poskytovanie postimplementačných služieb.

TOP technológie
TOP
technológie

Asseco SPIN Public je založený na dvojvrstvovej architektúre Client/Server. Databázová vrstva je postavená na Oracle a aplikačná vrstva na platforme Microsott .NET Framework.

Nonstop vývoj
Nonstop
vývoj

Asseco SPIN Public je vytváraný v súlade so všetkými legislatívnymi normami, zapracovávanými v reálnom čase.

Informačný systém vyladený
pre subjekty verejnej správy

Asseco SPIN Public zabezpečí spracovávanie údajov v reálnom čase, ľahkú dostupnosť údajov pre všetky subjekty v rámci kapitoly, jednoduchosť spracovania zdrojových dokladov.

Riešením je plnohodnotne zabezpečená centralizovaná správa systému a vytvorené možnosti na integráciu s inými externými systémami implementovanými vo verejnej správe (napr. systémy Štátnej pokladnice). Systémovo je zabezpečená dokonalá bezpečnosť dát a plné rešpektovanie všetkých doposiaľ schválených národných normatívov na budovanie informačných systémov verejnej správy.

Asseco SPIN Public spĺňa vysoké nároky na efektívne spracovanie, aktuálnosť a dostupnosť informácií bez ohľadu na veľkosť a typ organizácie subjektu verejnej správy. Riešenie ponúka najširšiu funkcionalitu a to nielen v oblastiach ekonomických a rozpočtových agend, ale aj v oblasti sumarizácie údajov a finančného riadenia. K tomu dopomáha najmä využívanie „hrubého klienta“ a webovej aplikácie iSPIN (cloudové riešenie).

Cloud a jeho výhody v praxi

 • Minimálne náklady na modernizáciu PC užívateľov
 • Úspora prevádzkových nákladov
 • Profesionálna správa systému
 • Úspora z rozsahu
 • Vzájomná zastupiteľnosť
 • Uplatňovanie jednotnej metodiky spracovania ekonomických agend
 • On-line informácie pre finančné riadenie

Funkčnosti, ktorými sme zatraktívnili systém

 • Importy údajov a kopírovanie údajov do jednotlivých mandantov
 • Zverejňovanie dokladov na webovom sídle organizácií
 • Spracovávanie konsolidačných balíkov s hromadným exportom do Centrálneho konsolidačného systému
 • Zobrazovanie scanov dokladov z iných systémov (napr. Fabasoft)
 • Workflow – overovanie dokladov
 • Automatizované spracovávanie uzávierok v jednotlivých mandantoch s následnou sumarizáciou údajov v sumarizačnom module
 • Výstupy pre Oracle Business Intelligence

Inovatívnosť a flexibilita našich klientov je inšpiráciou aj pre nás.

I keď súčasťou dodávky je „štandardný“ Asseco SPIN Public nie je pre nás problémom upraviť funkčnosti podľa požiadaviek klienta. Aj Vy tvoríte náš systém. Nie sme vo vzťahu Dodávateľ – Odberateľ. Sme partneri.

Váš biznis má našu plnú podporu

Vždy začíname dôkladným pochopením Vašich požiadaviek a riešenia zostavujeme presne na mieru.

Pred nasadením Vám pomôžeme s analýzou aktuálneho stavu aj kľúčových indikátorov výkonnosti a poradíme s návrhom procesov.

Po implementácii systému ostávame s Vami. Monitorujeme celkový priebeh fungovania, predovšetkým kritické komponenty a zálohujeme dáta. Môžete sa spoľahnúť na našu profesionálnu podporu až do režimu 24/7. Spojte sa s nami spôsobom, ktorý Vám najviac vyhovuje. K dispozícii máte integrovaný portál pre klientov Moje konto, online helpdesk JIRA, telefonickú linku na operatívne poradenstvo, e-mail a využiť môžete i osobnú konzultáciu.

Ak sa rozhodnete pre profesionálne Asseco školenia, môžete sa prihlásiť do pravidelne organizovaných školení vo Vašom regióne, alebo si objednať súkromné školenie na mieru pre Vašu firmu. Oboznámime Vašich zamestnancov s možnosťami, ako čo najefektívnejšie využívať naše systémy. Podrobne vysvetlíme i najnovšie zmeny v legislatíve.

Moduly systému Asseco SPIN Public

Jadro

Asseco SPIN jadro je je ústredným bodom integrácie. Obsahuje všetky základné funkcionality. Patrí k nim administrácia, mandatnosť a reporting.

 • Administrácia
 • Dokumenty
 • Reporting
 • Mandatnosť

Účtovníctvo

Rieši všetky potreby spojené s účtovaním v akomkoľvek type spoločnosti a ponúka aj veľké množstvo špecifických pod-modulov.

 • Hlavná kniha a denník
 • Saldokonto
 • DPH
 • Pokladňa
 • Automatizované predkontácie
 • Finančné a účtovné výkazy
 • Banka

Regionálna pokladnica

Modul je manažérskym nástrojom na sledovanie efektívnosti využívania finančných prostriedkov v kapitole. Skladá sa zo samostatných submodulov.

 • Výkazníctvo
 • Finančné plánovanie a rozpočtovanie
 • Manažment pohľadávok a záväzkov
 • Programové rozpočtovanie
 • Konsolidácia
 • Business Intelligence – prezentačná vrstva údajov

Logistika

Umožňuje spracovávanie skladových pohybov, objednávkový systém vo väzbe na rozpočet, evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr vrátane zálohových faktúr.

 • Fakturácia
 • Skladová evidencia
 • Objednávkový systém
 • Inventúra skladov
 • Zverejňovanie objednávok a dodávateľských faktúr na webovom sídle organizácie

Majetok

Modul obsluhuje dlhodobý majetok, operatívnu evidenciu, export a import majetku, inventúru aj jeho prezentáciu.

 • Majetok
 • Operatívna evidencia
 • Spracovávanie odpisov v členení podľa zdrojov financovania

Rozpočet

Modul zabezpečuje evidenciu a sledovanie príjmových a výdavkových položiek rozpočtu podľa platných funkčných, ekonomických klasifikácií, zdrojov financovania a programových klasifikácií.

 • Evidencia a spracovanie rozpočtu v konkrétnom rozpočtovom období
 • Evidencia úprav rozpočtu
 • Evidencia platobných poukazov
 • Evidencia hromadných platobných poukazov
 • Tlač zostáv a prezentácií v členení podľa jednotlivých klasifikácií

Mzdy

Zastrešujú kompletnú správu miezd, prehľady a efektívne prepojenie s relevantnými modulmi a addonmi.

 • Kmeň (číselníky)
 • Dochádzka
 • Spracovanie miezd
 • Výstupy

Jednotná metodika a princípy v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi

Asseco SPIN Public má zapracované princípy aktuálneho účtovníctva v súlade s medzinárodnými účtovným štandardami pre verejný sektor (IPSAS). Jednotlivé moduly sú vzájomne prepojené a podporujú viaceré jazykové mutácie.

V systéme jednotlivé organizácie využívajú spoločné dátové úložisko a funkčnú logiku aplikácie. Táto skutočnosť vytvára spolu s nástrojmi globálnych a lokálnych číselníkov základný predpoklad na uplatňovanie jednotnej metodiky spracovania ekonomických agend, a teda aj dosiahnutie maximálnej kvality údajov pre vytvorenie a priebežné udržiavanie dátového skladu. Každá organizácia tvorí v databáze samostatného „mandanta“, čím je v systéme udržiavaná aj nezávislá množina údajov s definovaným prístupom pre konkrétnych používateľov danej organizácie.

Kde všade pomáhame
spracovávať ekonomické údaje

Od roku 2002 ekonomické systémy z portfólia našej spoločnosti využívajú tieto subjekty verejnej správy:

6 samosprávnych krajov (úrady a ich rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti), čo v číslach znamená cca 650 organizácií a 2000 užívateľov

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Banskobystrický samosprávny kraj
 • Prešovský samosprávny kraj
 • Trenčiansky samosprávny kraj
 • Trnavský samosprávny kraj
 • Žilinský samosprávny kraj

Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie ako

 • Úrad geodézie, kartografie a katastra
 • Geodetický a kartografický ústav Bratislava
 • Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
 • Najvyšší kontrolný úrad
 • Slovenský metrologický ústav
 • Slovenský pozemkový fond
 • Národné centrum zdravotníckych informácií
 • Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Opierame sa o preverené technológie a štandardy

Základné technologické riešenie Asseco SPIN Public je založené na dvojvrstvovej architektúre Client/Server. Toto riešenie umožňuje zapisovať a zdieľať dáta veľkému počtu užívateľov a to v reálnom čase. Dvojvrstvová architektúra pozostáva z databázovej vrstvy postavenej na databáze Oracle a z aplikačnej a prezentačnej vrstvy postavenej na platforme Microsoft .NET Framework.

Systém Asseco SPIN Public je databázovo centrický, biznis-logika je implementovaná na úrovni databázy v databázových balíkoch, uložených procedúrach a funkciách. Podporovaná verzia databázy Oracle je minimálne vo verzii 11g.

Programovacím jazykom aplikačnej vrstvy a užívateľského prostredia je C#. Aplikácie využívajú aj komponenty tretích strán napríklad Infragistics NetAdvantage, JasperReports a pod.

Na zadávanie a spracovávanie údajov sa využíva nielen „hrubý klient“, ale aj webová aplikácia vytvorená podľa J2EE špecifikácie, ktorá je napísaná v jazyku JAVA a PL/SQL. Prevažná časť biznis logiky je napísaná v PL/SQL a zdieľaná so systémom organizácie, ktorý využíva „hrubého klienta“. Aplikácia je prevádzkovaná na aplikačnom serveri Apache Tomcat s pripojením na databázový server. Architektúra aplikácie je trojvrstvová:

 • prezentačná vrstva je tvorená html kódom s použitím javascriptu, CSS. Použité technológie: JSP, Struts, AJAX, jQuery,
 • perzistentná vrstva používa ORM Hibernate a JDBC volanie PL/SQL procedúr.

Zostavy a tlačové výstupy je možné tvoriť pomocou nástroja JasperReports a aplikácia pre organizácie volá zostavy zostavy z Jasper servera.

Použité frameworky

 • Spring
 • Struts
 • Hibernate

Odporúčaná podpora webových prehliadačov

 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Chrome

Odporúčaná podpora webových prehliadačov na mobilných zariadeniach (tabletoch)

 • iOS
 • Android

Asseco SPIN Public pre pracovné stanice je prispôsobený všetkým verziám operačného systému Windows, vrátane podpory pre Windows 10 a 64-bit variantu.

Radi vám poradíme

Ak potrebujete pomoc s výberom toho najvhodnejšieho riešenia pre vaše podnikanie, obráťte sa na nás. Okrem profesionálneho poradenstva zdarma získate aj malý darček.

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujem Asseco Solutions, a.s. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

Referencie

Trenčiansky samosprávny kraj

Slovenský metrologický ústav

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Ostatné ERP produkty

Asseco HELIOS

Moderné riadenie firemných procesov pre stredne veľké firmy.

 • Intuitívne ovládanie
 • Možnosť personalizácie
 • Osvedčený český softvér
 • Variabilná cena
 • Pre každé odvetvie
 • Dokonalá integrácia
Asseco WÉČKO

Spoľahlivý a komplexný ekonomický systém pre malé až stredne veľké firmy.

 • Rýchla implementácia
 • Flexibilita
 • Prehľad o firme
 • Špeciálne funkcionality
 • Vynikajúca cena
 • Nadštandardný servis
Asseco APplus

Celosvetovo overené riešenie pre stredne veľké a veľké spoločnosti

 • Špičková technológia
 • Manažérske prehľady
 • Orientácia na používateľa
 • Pokročilé odkazy
 • Prívetivá cena
 • Windows 10